Αλλαγές στον έλεγχο ΚΤΕΟ για τα εκπαιδευτικά οχήματα από το Μάιο

Η νέα Υπουργική Απόφαση τελικά θα εφαρμοστεί τέσσερις μήνες μετά την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Παράταση στην εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το νέο τρόπο ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων στα ΚΤΕΟ έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να προσαρμοστούν τα μηχανογραφικά συστήματα του Υπουργείου και των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της χώρας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο νέος τρόπος ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων στα ΚΤΕΟ θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2022.

Τι αλλάζει στον έλεγχο ΚΤΕΟ για τα εκπαιδευτικά οχήματα

Ριζικά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο τα ΚΤΕΟ θα ελέγχουν τα εκπαιδευτικά οχήματα των Σχολών Οδηγών σε ετήσια βάση ώστε να διασφαλιστεί στον μέγιστο βαθμό η καταλληλότητά τους καθώς όπως είναι γνωστό χρησιμοποιούνται από υποψήφιους οδηγούς.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημοσίευσε σχετικά Υπουργική Απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης που ορίζει την ακριβή διαδικασία αλλά και τις ποινές σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ή μη ελλείψεων με ισχύ τέσσερις μήνες μετά την δημοσίευσή της, δηλαδή η εφαρμογή της θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2022.

Ειδικότερα στην Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων επισημαίνοντας ότι: «Άρθρο 1

Τεχνικός έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων

1.Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄194) και το άρθρο 6 της υπ’ αρ. οικ. 49372/3352/2017 υπουργικής απόφασης «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β΄ 2726), τα εκπαιδευτικά οχήματα κατά την ταξινόμησή τους υπόκεινται υποχρεωτικά σε τεχνικό έλεγχο από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκτοτε σε ετήσια βάση. Ο τεχνικός έλεγχος συνίσταται στον ειδικό τεχνικό έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος παράλληλα με τον οποίο διενεργείται και πλήρης περιοδικός τεχνικός έλεγχος βάσει των κείμενων διατάξεων.

2.Ο ειδικός έλεγχος εκπαιδευτικού οχήματος διενεργείται σε οχήματα που πρόκειται να ταξινομηθούν ή έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄101), σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου των πινάκων της παρούσης αντίστοιχα με την κατηγορία τους. Ο Περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις του περιοδικού τεχνικού ελέγχου όπως αυτές καθορίστηκαν στην υπ’ αρ. οικ. 49372/3352/2017 υπουργική απόφαση «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β΄ 2726) και την υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργική απόφαση «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003).

3.Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήματος για κάθε όχημα, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του επιδεικνύει, πέραν των προβλεπόμενων για τον περιοδικό έλεγχο, τα εξής στοιχεία:

α) Τη γνωστοποίηση λειτουργίας/μεταβολής ή τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας/άδεια λειτουργίας της Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών όπου επιδεικνύεται βεβαίωση έναρξης λειτουργίας – εργασιών από τη Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τον εκπρόσωπο της δραστηριότητας).

β) Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδόπληκτρων (μόνο κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών).

γ) Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου (για δημόσια ΚΤΕΟ) ή την απόδειξη ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (για ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

4.Ειδικότερα τα ρυμουλκούμενα της κατηγορίας ΒΕ μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας (ΜΑΜΦΟ) τουλάχιστον 1.000 kg και τα ρυμουλκούμενα των κατηγοριών C1E, D1E και DE μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας (ΜΑΜΦΟ) τουλάχιστον 1.250 kg και εφόσον δεν ξεπερνούν τους 3,5 t, υπόκεινται κατά την ένταξή τους στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων και έκτοτε ετησίως σε υποχρεωτική επιθεώρηση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθόσον για τα οχήματα αυτά δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση ελέγχου τους από τα ΚΤΕΟ.

Όπου κατά τον έλεγχο ρυμουλκούμενου απαιτείται η συμμόρφωση με σημεία ελέγχου για τα οποία πρέπει να πληρούνται και απαιτήσεις σε σχέση με το έλκον όχημα, το ρυμουλκούμενο όχημα πρέπει κατά την επιθεώρησή του να έλκεται από αυτό.

5.Για τα ρυμουλκούμενα της κατηγορίας ΒΕ μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας (ΜΑΜΦΟ) τουλάχιστον 1.000 kg και τα ρυμουλκούμενα των κατηγοριών C1E, D1E και DE μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας (ΜΑΜΦΟ) τουλάχιστον 1.250 kg και εφόσον δεν ξεπερνούν τους 3,5 t χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η βεβαίωση καταλληλότητας του Υποδείγματος ΙΙ του άρθρου 3 της παρούσης.

6.Τα μοτοποδήλατα κατηγορίας ΑΜ, προκειμένου να ενταχθούν για πρώτη φορά στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, υπόκεινται σε επιθεώρηση από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και ελέγχονται σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου που αναφέρονται στον αντίστοιχο Πίνακα που ακολουθεί και χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας η βεβαίωση καταλληλόλητας του Υποδείγματος ΙΙΙ του άρθρου 3 της παρούσης. Η βεβαίωση αυτή επιδεικνύεται υποχρεωτικά στην εξεταστική επιτροπή προς έλεγχο πριν την έναρξη της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Με τη λήξη της ως άνω βεβαίωσης και έκτοτε, το εκπαιδευτικό μοτοποδήλατο φέρει υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του κατόχου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ετήσιας διάρκειας, στην οποία δηλώνεται ότι το μοτοποδήλατο έχει συντηρηθεί και είναι κατάλληλο από τεχνικής απόψεως για την εκπαίδευση και τη διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και γενικότερα την ασφαλή κυκλοφορία του. Η υπεύθυνη δήλωση και η τελευταία χρονικά εκδοθείσα από την υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών βεβαίωση καταλληλόλητας επιδεικνύονται στην εξεταστική επιτροπή προς έλεγχο πριν την έναρξη της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

7.Για τα λοιπά οχήματα, μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου τους στο ΚΤΕΟ εκδίδεται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο οποίο αναγράφεται κάτω από την ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» η αναγραφή «Ειδικός και περιοδικός έλεγχος εκπαιδευτικού οχήματος».

8.Η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια που αναφέρονται στον αντίστοιχο πίνακα. Σε περίπτωση μη πλήρωσης κάποιου εκ των σημείων ελέγχου το γεγονός καταγράφεται στο πρακτικό Επιθεώρησης με τον αντίστοιχο κωδικό καθώς και η ένδειξη «Ακατάλληλο για εκπαιδευτικό». Για τα εκπαιδευτικά οχήματα κατηγορίας C, CE (συρμός ή αρθρωτό) χορηγείται από το ΚΤΕΟ μαζί με το ΔΤΕ και η βεβαίωση του Υποδείγματος Ι του άρθρου 3 της παρούσης που βεβαιώνει ότι το εκπαιδευτικό όχημα πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄101) για τη διαπίστωση της ελάχιστης συνολικής μάζας του έμφορτου κατά τον έλεγχο, εκπαιδευτικού οχήματος.

Στην περίπτωση αυτή η χορηγούμενη βεβαίωση έχει την ίδια διάρκεια ισχύος με το ΔΤΕ.

9.Ειδικότερα για τα ρυμουλκούμενα οχήματα στην χορηγούμενη βεβαίωση καταλληλόλητας αναγράφεται και η μάζα τους (όπως αυτή προκύπτει από σχετική τεκμηρίωση ή από ζύγιση) ώστε να εξασφαλίζεται η απαίτηση πλήρωσης της ελάχιστης πραγματικής μάζας για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτική εξέταση).

10.Οι χορηγούμενες από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας βεβαιώσεις καταλληλόλητας έχουν ετήσια ισχύ.

11.Για τα εκπαιδευτικά οχήματα που ελέγχονται σε ΚΤΕΟ και εφόσον σε αυτά δε διαπιστωθούν ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου των Πινάκων της παρούσας απόφασης ή Σοβαρές ή Επικίνδυνες Ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων του Παραρτήματος Ι σχετικά με τα οχήματα ή του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων μοτοσικλετών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) υπουργικής απόφασης, εκδίδεται ΔΤΕ στο οποίο ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου τίθεται ένα έτος μετά την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση «Κατάλληλο για εκπαιδευτικό όχημα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 κατηγορίας ………».

Επίσης, επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ) του Παραρτήματος V της ιδίας απόφασης. Ειδικά για όχημα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται σχετική παρατήρηση ανάλογα με την κατηγορία του (μοτοσικλέτες ή λοιπά οχήματα): «Όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη».

12. α) Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου των πινάκων της παρούσης απόφασης ή Σοβαρές Ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων του Παραρτήματος Ι σχετικά με τα οχήματα ή του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων μοτοσικλετών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) υπουργικής απόφασης, εκδίδεται ΔΤΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή αναφορικά με τη διαπίστωση Σοβαρών Ελλείψεων, δηλαδή απαιτείται επανέλεγχος του οχήματος εντός τριάντα (30) ημερών.

12. β) Αντίστοιχα, στην περίπτωση που διαπιστωθούν Επικίνδυνες Ελλείψεις που αφορούν στα σημεία ελέγχου του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων του Παραρτήματος Ι σχετικά με τα οχήματα ή του Πίνακα σημείων προς έλεγχο και διαβαθμίσεις των ελλείψεων μοτοσικλετών του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) υπουργικής απόφασης, εκδίδεται ΔΤΕ και εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην απόφαση αυτή.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις (α) και (β), στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται η φράση «Ακατάλληλο για εκπαιδευτικό όχημα». Επίσης, δεν επικολλάται το ΕΣΤΕ του Παραρτήματος V της ιδίας απόφασης.

13.Προκειμένου για ανάριθμα οχήματα που πρόκειται να ταξινομηθούν ως εκπαιδευτικά, ο ειδικός έλεγχος εκπαιδευτικού οχήματος διενεργείται ταυτόχρονα με τον αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β΄ 1003) υπουργικής απόφασης λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 αυτής. Πριν από την έναρξη του ελέγχου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του κατόχου του οχήματος, όπως αυτός αναφέρεται στον τίτλο κυριότητας του οχήματος (πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου, πιστοποιητικό ΟΔΔΥ ή βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας), στην οποία δηλώνεται ότι το όχημα πρόκειται να ταξινομηθεί ως εκπαιδευτικό.

14.Ακολουθούν Πίνακες στους οποίους αποτυπώνονται οι χρησιμοποιούμενοι από την μηχανογραφική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των ΚΤΕΟ κωδικοί αριθμοί, τα σημεία προς έλεγχο [όπως προκύπτουν από τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α΄101)] και οι διαπιστούμενες ελλείψεις για τις οποίες σημειώνεται από το ΚΤΕΟ στο ΔΤΕ, Σοβαρή Έλλειψη.

Οι λοιποί κωδικοί για τα μοτοποδήλατα κατηγορίας ΑΜ και τα ρυμουλκούμενα οχήματα των κατηγοριών ΒΕ, C1E, D1E και DE δεν αφορούν τα προαναφερόμενα μηχανογραφικά συστήματα αλλά χρησιμοποιούνται σαν σημεία ελέγχου κατά την επιθεώρηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Άρθρο 2 - έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων

Καταλληλότητα εκπαιδευτικών οχημάτων κατηγοριών ΒΕ, C1E, C, CE, D1E και DE όσον σε ότι αφορά στην ελάχιστη συνολική πραγματική μάζα του οχήματος 1. Τα εκπαιδευτικά οχήματα των κατηγοριών BE, C1E, C, CE, D1E και DE, για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών, υποχρεούνται να πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ.51/2012 (Α΄101) και συγκεκριμένα τις απαιτήσεις που αφορούν στην ελάχιστη συνολική πραγματική μάζα του οχήματος.

1.Στο πλαίσιο διενέργειας του ειδικού και περιοδικού ελέγχου εκπαιδευτικού οχήματος, όπως αυτός προβλέπεται από την παρούσα απόφαση και συγκεκριμένα στο σημείο ελέγχου που αφορά την ελάχιστη συνολική πραγματική μάζα του οχήματος απαιτείται από τα ΚΤΕΟ, μαζί με την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και η έκδοση βεβαίωσης ειδικού ελέγχου του Υποδείγματος Ι της παρούσης που βεβαιώνει ότι το εκπαιδευτικό όχημα πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) για τη διαπίστωση της συνολικής μάζας του έμφορτου κατά τον έλεγχο, εκπαιδευτικού οχήματος. Στην περίπτωση αυτή η χορηγούμενη βεβαίωση έχει την ίδια διάρκεια ισχύος με το ΔΤΕ. Για τα ρυμουλκούμενα οχήματα των κατηγοριών ΒΕ, C1E, D1E και DE που δεν ελέγχονται από τα ΚΤΕΟ ο εν λόγω έλεγχος γίνεται κατά την επιθεώρησή τους στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας με την αναγραφή επί της χορηγούμενης βεβαίωσης καταλληλότητας του Υποδείγματος ΙΙ της παρούσης της μάζας που προκύπτει από σχετική τεκμηρίωση ή ζύγιση.

2.Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών οχημάτων που διαθέτουν ισχύον ΔΤΕ, η έκδοση της ως άνω βεβαίωσης ειδικού ελέγχου, εντάσσεται στο πλαίσιο έκτακτου ειδικού ελέγχου του εκπαιδευτικού οχήματος που διενεργείται σε ΚΤΕΟ και στην περίπτωση αυτή η χορηγούμενη βεβαίωση ισχύει έως τη λήξη του ΔΤΕ.

3.Ειδικότερα για την πλήρωση των προδιαγραφών του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄101) αναφορικά με τη φόρτωση και ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης και τον τύπο του φορτίου που χρησιμοποιείται, διακρίνονται τρεις κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές και οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται είναι:

4.i) Δεξαμενές υγρών: Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:

– Διαφανείς δεξαμενές όπου είναι εύκολα ορατή η στάθμη του υγρού

– Εκ κατασκευής αναγραφή της μέγιστης χωρητικότητας της δεξαμενής

– Η δεξαμενή να είναι βαθμονομημένη

– Πλήρωση των δεξαμενών υποχρεωτικά με νερό

– Πλήρωση των δεξαμενών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% της συνολικής χωρητικότητας της δεξαμενής

4.ii) Συμπαγή φορτία: Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:

– Περιγραφόμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διαστάσεις)

– Περιγραφή του υλικού το οποίο θα πρέπει να είναι τετραγωνικής ή ορθογώνιας διατομής

– Ελάχιστη μάζα ανά μονάδα φορτίου 500 κιλών. Επιτρέπεται και μόνο για την εκπλήρωση της ελάχιστης συνολικής μάζας η χρήση μίας μονάδας φορτίου μάζας μικρότερης των 500 κιλών.

iii) Φορτίο κυβισμένο: Θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές:

– Φορτίο χύδην από το ίδιο υλικό ή

– Φορτίο σε συσκευασίες με το ίδιο περιεχόμενο ή

– Κομμάτια από το ίδιο υλικό

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται περιγραφή του υλικού, αριθμητική καταγραφή των συσκευασιών και διαστάσεις του φορτίου.

5.Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το φορτίο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο και μετρήσιμο από τους εξεταστές και για το λόγο αυτό με ευθύνη του εκπαιδευτή το εκπαιδευτικό όχημα θα πρέπει να διαθέτει σκάλα για την πρόσβαση στην καρότσα και μέτρο (5-μετρο), για την επιβεβαίωση των διαστάσεων του φορτίου.

6.Στην περίπτωση που εξεταστής υποψηφίων οδηγών έχει αμφιβολίες σχετικά με τη συνολική μάζα του έμφορτου οχήματος, δύναται να ζητήσει πριν ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης τη ζύγιση του οχήματος στο πλησιέστερο ΚΤΕΟ ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα γεφυροπλάστιγγα.

7.Σημειώνεται δε ότι, εφόσον το απόβαρο (για παλαιοτέρου τύπου άδειες κυκλοφορίας) ή η μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος (σημείο G στις νεότερου τύπου άδειες κυκλοφορίας) που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, είναι τουλάχιστον ίσο με την ελάχιστη επιτρεπόμενη μάζα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄101) για την κατηγορία του οχήματος, τότε δεν απαιτείται φόρτωση του οχήματος ούτε η ζύγισή του. Στη βεβαίωση ειδικού ελέγχου που εκδίδεται από το ΚΤΕΟ και στο σημείο Α του πίνακα αυτής αντί της αναγραφής «Μάζα έμφορτου οχήματος κατά τον έλεγχο» θα αναγράφεται «Μάζα οχήματος (απόβαρο) όπως λαμβάνεται από την άδεια κυκλοφορίας», στο δε σημείο Β «Περιγραφή φορτίου και διαστάσεις κατά τον έλεγχο» θα αναγράφεται: «Δεν απαιτείται η τοποθέτηση φορτίου». Οι ίδιες αναγραφές γίνονται και στη βεβαίωση καταλληλόλητας που εκδίδει η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

8.Η ορθή φόρτωση του οχήματος γίνεται με ευθύνη των εκπαιδευτών της Σχολής Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα πρόσδεσης σύμφωνα με τις Ελληνικές, Ευρωπαϊκές ή και διεθνείς πρακτικές.

Άρθρο 3 - έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων

Μεταβατικές διατάξεις

Βεβαιώσεις καταλληλότητας εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων που έχουν τυχόν εκδοθεί από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έκδοση της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 4 - έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων

Έναρξη ισχύος και καταργούμενες διατάξεις

1.Η ισχύς της παρούσας αρχίζει τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας:

– παύει να ισχύει η υπ’ αρ. 35364/4046/2006 υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας στα ΚΤΕΟ του ειδικού τεχνικού ελέγχου των εκπαιδευτικών οχημάτων» (Β΄ 813), – παύουν να ισχύουν τα άρθρα 12 και 13 της υπ’ αρ. 24327/2887/2009 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός, τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας και Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών» (Β΄ 945), και – καταργείται το Παράρτημα ΙΧ της υπ’ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β΄ 3056).»

πηγή

Posted in Νέα - Ειδήσεις.